Trim Video

Trim or cut video of any format

or drop file here
Cắt video
Ứng dụng web này rất tiện lợi khi bạn cần cắt một tập tin video nhỏ. Ứng dụng này không cần cài đặt, và làm việc ngay trong trình duyệt của bạn.
Cắt cúp video
Cắt cúp cho phép bạn ghép khung video đến diện tích mong muốn, hoặc thay đổi tỷ lệ khung hình.
Xoay video
Bạn có thể xoay video của mình 90, 180 hoặc 270 độ. Điều này có thể hữu ích khi một cảnh dọc được chụp trong chế độ ngang hoặc ngược lại.
Tất cả các định dạng bạn có thể nghĩ đến
Ứng dụng này hỗ trợ hầu như tất cả các định dạng video trên đời. Nếu tập tin của bạn không thể được mở ra, có thể là nó đã bị hư hại hoặc quá lớn.
Cắt video dễ dàng
Sau khi tải lên tập tin của bạn, bạn có thể chọn chất lượng và định dạng của tập tin đầu ra. Không cần kiểm soát phức tạp - mọi tính năng đều chỉ cần một hoặc hai nhấp chuột.
Đảm bảo bảo mật
Các tập tin của bạn sẽ tự động được xóa khỏi máy chủ của chúng tôi một vài giờ sau khi bạn đã hoàn tất xử lý chúng. Không ai có quyền truy cập chúng trừ bạn.
Chỉnh sửa video trực tuyến
Ứng dụng có thể cắt các tập tin video ngay trong cửa sổ trình duyệt của bạn. Hỗ trợ các tập tin lên đến 4 GB, và chúng tôi sắp nâng giới hạn này.